راه دراز پیش روی مهاجران برای ادغام در بازار کار اروپا

بحران مهاجرت و بازار کار اروپا

بحران پناهندگان و مهاجران چالش های مهمی برای اروپا و بازار کار اروپا ایجاد کرده است- به طوری که شاهد چنین مهاجرت انسانی در مقیاس بزرگ از زمان جنگ جهانی دوم نبوده است.

ادغام کارآمد و مقتضی مهاجران جدید در بازار کار اروپا به یک مسأله همیشگی در دستور کار سیاست های عمومی در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده است. این موضوع تعجب انگیز نیست، زیرا علاوه بر تسهیل شمولیت اجتماعی، ادغام بازار کار برای کاهش فشارها بر سیستم های اجتماعی نیز اهمیت دارد و در بلندمدت می تواند مشکلات اروپا در خصوص نیروی کار مسن و کاهش نیروی کاری را حل کند. علاوه بر این، ادعام نیروی کار دوام پذیر و کارا می تواند انسجام احتماعی در سطح محلی و ملی را موجب شود. هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت تاثیر بحران پناهندگان قرار گرفته و محدود به مرزهای ملی نیست.

پناهندگان نیز با چالش های خاص و محدودیت های اداری خود اشتغالی مواجه می شوند . در برخی کشورها، اقدامات تسهیل گرانه برای اشتغال پناهندگان یا بیش از حد عمومی است و یا نیازهای خاص آنان را به حساب نمی آورد.

با وجود ادامه این روند، بایستی اذعان داشت که در کشورهای مهم مقصد پناهندگان، یک اراده سیاسی قوی برای ادغام پناهندگان در بازار کار با بیشترین سرعت ممکن مشاهده می شود. اما رسیدن به این نقطه، راه درازی است و نیازمند مصوباتی از سوی اتحادیه اروپا در این زمینه خواهد بود.