موقعیت عالی کار در پروژه عمرانی در حوزه انرژی در عراق