توقف مهاجرت مساوی هست با کاهش نیروی کار شاغل در کل جهان