چند سطری با کارپیرا

تیم ما متشکل از کارشناسان و مشاوران حرفه ای مجرب و مطلع از سرتاسر دنیاست که دارای تجربیات و سوابق آموزشی و حرفه ای متنوع و گسترده ای می باشند. از جمله ویژگی های مشترک افراد تیم ما می توان به اشتیاق تحسین برانگیز آنان جهت کمک به افراد در انتخاب و ارتقای وضعیت شغلی و حرفه ای خود اشاره نمود.

آگاهی تجاری و استعداد عقلانی

دانش کاربردی و اشتیاق برای دستیابی به نتایج مناسب

تجربه مرتبط، گسترده و عمیق

ارائه مشاوره­های بی­طرفانه

شایستگی فنی

شرکت بین المللی کارپیرا
 انتخاب و آموزش تیم کاریابی

شرکت بین المللی کارپیرابه منظور انتخاب و آموزش تیم خود تمهیداتی اتحاذ نموده است که به عنوان نمونه به بخشی از آنها اشاره می­شود:

فراهم ساختن امکان دسترسی به منابع و دوره­هاي آموزشی براي تیم کار

انتخاب افراد مجرب و متخصص آشنا با صنعت کار، اهداف آژانس و وظایف شغلی خویش

آموزش ضوابط و قوانین داخلی و بین ­المللی مرتبط به کار، نقش شرکت بین المللی و مسئولیت­های افراد شاغل در این زمینه به اعضای تیم کار و متقاضیان

تخصیص گروهی جهت برقراري ارتباط و مشارکت با شرکت ها، کارخانه ها، مراکز آموزشی و حرفه ای و یا سایر نهادهايی که ممکن است دارای کارجویان واجد شرایط آژانس و یا فرصت­های شغلی مناسب براي کارجویان واجد شرایط آژانس باشند

کارپیرا تمرکز خود را بر نیازهای مشتریان حفظ خواهد نمود و در عین حال به نوآوری، مشارکت گسترده با همکاران و عمل به تعهد خود نسبت به ارائه راهکارها، محصولات و خدمات جامع برای تمامی افراد ادامه خواهد داد.

 ما نیاز و همچنین اهمیت نیروی کاری متعهد و متخصص را به خوبی درک نموده و پیوسته می کوشیم تا رضایت کارجویان از کلیه مراحل روند استخدامی را برانگیخته و همچنین نیازهای کارفرمایان همکار خود را با تامین نیروی کاری ماهر محقق سازیم.

ورود به دنیای کسب و کار در عصر حاضر که جهان وارد دوره ای از فرصت ها و چالش های بزرگ شده است، نیاز به دانش، مهارت و ویژگی های خاصی دارد. در هزاره جدید عوامل موثر بر موفقیت افراد، سازمان ها و ملت ها به سرعت در حال تغییر است و موفقیت به برخورداری از  دانش  روز و توانایی به کارگیری آن به شیوه مبتکرانه و کارآمد بستگی دارد.