چند سطری با کارپیرا

تیم ما متشکل از کارشناسان و مشاوران حرفه ای مجرب و مطلع از سرتاسر دنیاست که دارای تجربیات و سوابق آموزشی و حرفه ای متنوع و گسترده ای می باشند. از جمله ویژگی های مشترک افراد تیم ما می توان به اشتیاق تحسین برانگیز آنان جهت کمک به افراد در انتخاب و ارتقای وضعیت شغلی و حرفه ای خود اشاره نمود.

آگاهی تجاری و استعداد عقلانی

دانش کاربردی و اشتیاق برای دستیابی به نتایج مناسب

تجربه مرتبط، گسترده و عمیق

ارائه مشاوره­ های بی­طرفانه

شایستگی فنی

شرکت  بین المللی کارپیرا
ماموریت و استراتژی شرکت کارپیرا :

استفاده بهینه از پتانسیل عظیم نیروي کار کشورهای مختلف

توسعه اشتغال با بهره­ گیري از فرصت­هاي شغلی موجود در جهان

حضور هرچه بیشتر فارغ­التحصیلان و نیروهاي فنی شایسته و متخصص در بازار کار جهانی

به کارگیری توانمندی های بین­ المللی و تامین بخشی از نیاز بازار کار جهانی

جلوگیري از مهاجرت­هاي غیرمتعارف و فاقد برنامه ریزي

جلوگیري از افزایش سطح بیکاري و رشد مشاغل کاذب در جوامع

گام برداشتن در جهت کاهش فشارهاي سیاسی و اجتماعی نیروي بیکار از طریق اعزام مازاد نیروي کار

بهره گیري از برنامه هدفمند و قابل کنترل و به کارگیري شیو­ه ­هاي اجرایی مناسب براي اعزام نیروی کار بین­ المللی

ارزیابی و بررسی کشور های مختلف از نظر فرصت های شغلی متناسب با مهارت ها و تخصص های نیروی کار بین المللی

سنجش اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فنی بازار کار و برقراري ارتباط با مراکز آماري کشورهاي خارجی جهت دسترسی به دستاوردهاي آنان در زمینه کار

افزایش بازگشت اجتماعی و اقتصادي سرمایه گذاري­هاي تحصیلی با رویکرد تولید ارز و مشارکت در فناوري و دستاوردهاي جهانی

تمرکز بر کار برای جوانان