مأموریت و استراتژی کاریابی کارپیرا:

 • استفاده بهینه از پتانسیل عظیم نیروي کار کشورهای مختلف
 • توسعه اشتغال با بهره­گیري از فرصت­هاي شغلی موجود در جهان
 • حضور هرچه بیشتر فارغ­التحصیلان و نیروهاي فنی شایسته و متخصص در بازار کار جهانی
 • به کارگیري توانمندي­هاي بین­المللی و تامین بخشی از نیاز بازار کار جهانی
 • جلوگیري از مهاجرت­هاي غیرمتعارف و فاقد برنامه ریزي
 • جلوگیري از افزایش سطح بیکاري و رشد مشاغل کاذب در جوامع
 • گام برداشتن در جهت کاهش فشارهاي سیاسی و اجتماعی نیروي بیکار از طریق اعزام مازاد نیروي کار
 • بهره گیري از برنامه هدفمند و قابل کنترل و به کارگیري شیو­ه­هاي اجرایی مناسب براي اعزام نیروی کار بین­المللی
 • ارزیابی و بررسی کشورهاي مختلف از نظر فرصت­هاي شغلی متناسب با مهارت­ها و تخصص­هاي نیروي کار بین المللی
 • سنجش اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فنی بازار کار و برقراري ارتباط با مراکز آماري کشورهاي خارجی جهت دسترسی به دستاوردهاي آنان در زمینه اشتغال
 • افزایش بازگشت اجتماعی و اقتصادي سرمایه گذاري­هاي تحصیلی با رویکرد تولید ارز و مشارکت در فناوري و دستاوردهاي جهانی
 • تمرکز بر کاریابی براي جوانان