نوامبر 4, 2018
لهستان مقصد نخست در اتحادیه اروپا

لهستان مقصد نخست در اتحادیه اروپا

 لهستان مقصد نخست در اتحادیه اروپا با هدف جذب متخصصین مجرب و بالقوه بین المللی که بیشترین تعداد مجوز اقامت را در سال گذشته صادر کرده است.