اکتبر 8, 2017

دستیار پرستاری- Felten Personalservice GmbH

اعزام دستیار پرستاری به آلمان   وظایف و مسئولیتها: کمک به بیماران و گزارش مداوم کار به سرپرستار عمل طبق دستورالعمل های واحد پرستاری شرکت در دوره های آموزشی ویژه پرستاران شرایط: حداقل مدرک کارشناسی در رشته های پرستاری، بهیاری، […]