فوریه 2, 2019
ویژه متخصصین رایانش ابری (Cloud Computing)

ویژه متخصصین رایانش ابری (Cloud Computing)

فرصت استثنایی کار در خارج از کشور ویژه  متخصصین رایانش ابری (Cloud Computing) در قلب اروپا کشور لهستان با هدف ارتقای سطح شغلی متخصصین مجرب ایرانی