می 25, 2019
بهترین کشورهای جهان برای اشتغال زنان

بهترین کشورهای جهان برای اشتغال زنان

بهترین کشورهای جهان برای اشتغال زنان که نه جایگاه به اروپا تعلق می گیرد و دو کشور منطقه اسکاندیناوی نیز سه جایگاه نخست این فهرست را به خود اختصاص می دهند.