آوریل 17, 2019

اطلاعات جامع در مورد اومشولونگ Umschulung

اطلاعات جامع در مورد اومشولونگ Umschulung که یک شکل خاص از دوره های تکمیلی آموزش حرفه ای (Weiterbildung) او هدف آن گسترده کردن دانش فعلی است