اکتبر 20, 2018
کیفیت مراقبت های درمانی در انگلستان

کیفیت مراقبت های درمانی در انگلستان

کیفیت مراقبت های درمانی در انگلستان تحت تاثیر کمبود پرستاران حرفه ای که با هدف ایجاد فرصت های بالقوه برای اشتغال پرستاران خبره از کشورهای جهان سوم است.