آوریل 10, 2019
رونمایی کانادا از پایلوت مهاجرتی

رونمایی کانادا از پایلوت مهاجرتی

رونمایی کانادا از پایلوت مهاجرتی مرتبط با صنایع غذایی و کشاورزی که مسیر مهاجرت کارگران خارجی فعال در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را هموار می کند.