مارس 6, 2018
ایالت نوا اسکوشیای کانادا

ایالت نوا اسکوشیای کانادا رده مهاجرتی جدیدی برای پزشکان باز می کند

ایالت نوا اسکوشیای کانادا یک رده مهاجرتی جدید برای جذب پزشکان عمومی، پزشکان خانواده و پزشکان متخصص ایجاد کرده است. این رده جدید مهاجرتی اکنون برای پزشکان عمومی و پزشکان خانواده (NOC 3112) و پزشکان متخصص (NOC 3111) دارای یک […]