مارس 29, 2020
آلبرتا

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه کارفرما محور آلبرتا

طرح کارفرما محور آلبرتا (Alberta Employer-Driven Stream) طرح کارفرما محور آلبرتا از مجموعه برنامه های مهاجرتی استان آلبرتا، از سه گروه مختلف با معیارها و شرایط متفاوت برای کارفرما و متقاضی تشکیل شده است. گروه نیروهای کار ماهر آلبرتا (Skilled Worker Category) […]
مارس 29, 2020
آلبرتا

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استخدام استراتژیک آلبرتا

  شرایط مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استخدامی استراتژیک آلبرتا آلبرتا استانی در منطقه غربی کانادا است که به خاطر ثروت بسیار زیاد نفت، ساکنان دوستانه و شهرها و فرهنگ های زیبا و متنوع شناخته شده است. با 3.8 میلیون […]