آوریل 9, 2019
جدیدترین پذیرش های منیتوبا

جدیدترین پذیرش های منیتوبا

جدیدترین پذیرش های منیتوبا که مجموع دعوتنامه های سال جاری به بیش از ۳۰۰۰ رسید تا آنها بتوانند تقاضای خود را برای اقامت دائم کانادا ارائه نمایند.