مارس 2, 2019
برنامه نیروی متخصص کشور نیوزیلند

برنامه نیروی متخصص کشور نیوزیلند

برنامه نیروی متخصص کشور نیوزیلند،اگر دارای سابقه تحصیلی و شغلی مناسب هستید می توانید به عنوان نیروی متخصص نیوزیلند و اخذ اقامت دائم این کشور اقدام نمایید.