آوریل 13, 2020
برنامه ی استانی نوا اسکوشیا

برنامه های مهاجرت استانی کانادا (NSNP)

برنامه ی استانی نوا اسکوشیا از طریق اکسپرس انتری برنامه ی استانی نوا اسکوشیا (NSNP)  است. مهاجران آینده ای که دارای مهارت و سابقه ی کار مدنظر استان هستند می توانند از طریق این برنامه، گواهی انتخاب استانی نوا اسکوشیا […]