مارس 29, 2020
آلبرتا

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه کارفرما محور آلبرتا

طرح کارفرما محور آلبرتا (Alberta Employer-Driven Stream) طرح کارفرما محور آلبرتا از مجموعه برنامه های مهاجرتی استان آلبرتا، از سه گروه مختلف با معیارها و شرایط متفاوت برای کارفرما و متقاضی تشکیل شده است. گروه نیروهای کار ماهر آلبرتا (Skilled Worker Category) […]