نوامبر 10, 2018
شرکتهای لهستانی

تشویق دولت لهستان برای سرمایه گذاری شرکت ها

دولت لهستان شرکتهای لهستانی را تشویق به سرمایه گذاری در خارج از اروپا با هدف ترویج محصولات و شرکتهای لهستانی در سطح جهان میکند.