دسامبر 15, 2019
تعداد دانشجویان بین المللی آلمان

تعداد دانشجویان بین المللی آلمان

تعداد دانشجویان بین المللی آلمان تعداد دانشجویان بین المللی آلمان در سال 2018 از تخمین ها برای سال 2020 هم پیشی گرفت   موسسات آموزش عالی آلمانی در سال 2018 میزبان بیش از 374 هزار دانشجوی بین المللی بودند که […]