آوریل 8, 2020
جمعیت کانادا

افزایش جمعیت کانادا از طریق مهاجرت تا 2068

تا پنجاه سال آینده جمعیت کانادا دو برابر می شود مهاجرت، دلیل اصلی افزایش جمعیت کانادا در بسیاری از کشور های توسعه یافته پیش بینی نرخ جمعیت رو به کاهش است اما طبق برآورد های Statistics Canada جمعیت کانادا در […]