نوامبر 6, 2018
سختگیری دانشگاه های چین

دانشگاه های چین الزامات فارغ التحصیلی را سختگیرانه تر می کنند

دانشگاه های چین الزامات فارغ التحصیلی را سخت تر می کنند تا استانداردهای آموزشی را ارتقا بدهند، چرا که تعداد جوانان مشغول به تحصیل در آموزش عالی در این کشور افزایش یافته است.