آوریل 10, 2019

جدیدترین پذیرش های اکسپرس انتری

جدیدترین پذیرش های اکسپرس انتری که در این پذیرش باز هم حداقل امتیاز نسبت به پذیرش قبلی یک امتیاز کاهش یافته و به ۴۵۱ رسید.
آوریل 10, 2019
روی آوردن متقاضیان مهاجرت، به کانادا

روی آوردن متقاضیان مهاجرت، به کانادا

روی آوردن متقاضیان مهاجرت به کانادا در پی افزایش نرخ ریجکتی ویزای کار آمریکا که افراد جویای کار و با مهارت بالا به افقی از فرصت های جدید مینگرند.
آوریل 10, 2019
رونمایی کانادا از پایلوت مهاجرتی

رونمایی کانادا از پایلوت مهاجرتی

رونمایی کانادا از پایلوت مهاجرتی مرتبط با صنایع غذایی و کشاورزی که مسیر مهاجرت کارگران خارجی فعال در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را هموار می کند.