آوریل 27, 2019
رشته های حذف شده از مشاغل ساسکاچوان

رشته های حذف شده از مشاغل ساسکاچوان

رشته های حذف شده از مشاغل ساسکاچوان که اداره مهاجرت ساسکاچوان در مورخ 17 آوریل 2019 برابر 28 فروردین 1398 چهار رشته زیر را از لیست مشاغل خود حذف نمود.