سپتامبر 12, 2017
پروژه قطب شمال LNG در روسیه

پروژه قطب شمال LNG در روسیه بیش از ۶۰ هزار فرصت شغلی بین المللی خلق خواهد کرد

پروژه قطب شمال LNG در مجموع بین ۵۰ تا ۶۰ هزار موقعیت شغلی در سرتاسر روسیه ایجاد خواهد کرد و یک ظرفیت تولید سالانه ۱۸ میلیون تن دارد