مارس 27, 2020
کاهش استرس

نحوه برخورد با استرس و تعادل در زندگی برای زنان شاغل

زنان شاغل می توانند ضمن حفظ تعادل کار و زندگی ، استرس را تحمل کنند زنان بخش قابل توجهی از دنیای کار را تشکیل می دهند. آنها از موانع جنسیتی در تمام صنایع گذر می کنند و یک رهبری اساسی […]