مارس 19, 2020
ساختار افقی چابک

آیا انتقال از یک ساختار سنتی به یک ساختار افقی چالاک واقعاً امکان پذیر است؟

چگونه می خواهید یک ساختار سنتی را به یک ساختار افقی چابک تبدیل کنید؟ ارکان صنعت در حال حاضر با افراد جدید چابک ، انعطاف پذیر ، مبتکرانه و مورد توجه کارمندان روبرو هستند. هنگام راه اندازی یک کار جدید […]