مارس 6, 2018

بازار کار آلمان در ژانویه 2018 ، پررونق تر از خوش بینانه ترین پیشی بینی ها

بازار کار آلمان در ژانویه 2018 ، نسبت به پیش بینی ها پر رونق تر بود که مجموع تعداد بیکاران آلمان به میزانی بسیار کمتر از مقدار پیش­بینی شده در ماه فوریه رسید و میزان اشتغال در ماه ژانویه نیز […]