آوریل 11, 2019
الزامات صدور مجوز سفر برای کانادایی ها و آمریکایی ها

الزامات صدور مجوز سفر برای کانادایی ها و آمریکایی ها

الزامات صدور مجوز سفر برای کانادایی ها و آمریکایی ها که بدون درخواست در سیستم اطلاعات و مجوز سفر اروپا (ETIAS) قادر به سفر به کشورهای اروپایی نخواهند بود.