آوریل 15, 2019
کبک یکی از بیشترین مالیات ها را در کل جهان دریافت می کند

کبک یکی از بیشترین مالیات ها را در کل جهان دریافت می کند

کبک یکی از بیشترین مالیات ها را در کل جهان دریافت می کند که این رده بندی مایه افتخار برخی و موجب شرمساری عده ای دیگر خواهد بود.