آوریل 15, 2019
منیتوبا دومین پذیرش کارگر ماهر خارجی را برگزار کرد

منیتوبا دومین پذیرش کارگر ماهر خارجی را برگزار کرد

منیتوبا دومین پذیرش کارگر ماهر خارجی را برگزار کرد که عداد متقاضیانی که طی سال جاری برای آنها دعوتنامه صادر شده است مجموعا به ۱۸۶۴ می رسد.
آوریل 9, 2019
جدیدترین پذیرش های منیتوبا

جدیدترین پذیرش های منیتوبا

جدیدترین پذیرش های منیتوبا که مجموع دعوتنامه های سال جاری به بیش از ۳۰۰۰ رسید تا آنها بتوانند تقاضای خود را برای اقامت دائم کانادا ارائه نمایند.