اکتبر 8, 2017

موقعیت شغلی مهندس کیفیت- شرکت Baylis Medical

وظایف و مسئولیتها: انجام بازرسی های مربوط به محصولات جدید  کمک به تدوین خط مشی ها و رویه های کیفیت  مشارکت در ممیزی های داخلی  بازبینی و تایید اسناد طراحی فرآیند  ارائه آموزش در چارچوب اهداف شرکت شرایط: حداقل مدرک […]