می 22, 2020
بحران کرونا

بحران کرونا؛ شمار بیکاران آمریکا به نزدیک ۳۹ میلیون نفر رسید

بحران کرونا؛ شمار متقاضیان بیمه بیکاری در آمریکا به 39 میلیون نفر افزایش یافت بحران کرونا ” با وجود این‌که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در شماری از ایالت‌های آمریکا از سرگرفته شده است ولی طی هفته گذشته حدود سه میلیون […]