مارس 2, 2019
دو برنامه جدید مهاجرتی برای پرستاران خانگی در کانادا

دو برنامه جدید مهاجرتی برای پرستاران خانگی در کانادا

کانادا دو برنامه جدید مهاجرتی برای پرستاران خانگی اعلام کرد که پس از کسب تجربه کافی کار در کانادا، برای اقامت دائم خود و خانواده خود اقدام کنند.