دسامبر 13, 2018
نیروی کار در ژاپن

ژاپن در 5 سال آینده بیش از 300 هزار نیروی کار خارجی جذب خواهد کرد

ژاپن در 5 سال آینده بیش از 300 هزار نیروی کار خارجی جذب خواهد کرد که با هدف جبران کمبود نیروی کار در ژاپن می باشد.