مارس 14, 2019
چهارده حوزه شغلی پرتقاضا برای اتباع خارجی در ژاپن

چهارده حوزه شغلی پرتقاضا برای اتباع خارجی در ژاپن

چهارده حوزه شغلی پرتقاضا برای اتباع خارجی در ژاپن   در سال های آینده، با توجه به جمعیت  کشور، کمبود نیروی کار ماهر برای ژاپن پیش بینی شده است. این کمبود در برخی حوزه های شغلی شدت بیشتری دارد که […]
دسامبر 13, 2018
نیروی کار در ژاپن

ژاپن در 5 سال آینده بیش از 300 هزار نیروی کار خارجی جذب خواهد کرد

ژاپن در 5 سال آینده بیش از 300 هزار نیروی کار خارجی جذب خواهد کرد که با هدف جبران کمبود نیروی کار در ژاپن می باشد.