آوریل 13, 2019
مشارکت ۸۳ درصدی زنان در بازار کار کانادا

مشارکت ۸۳ درصدی زنان در بازار کار کانادا

مشارکت ۸۳ درصدی زنان در بازار کار کانادا که عواملی نظیر افزایش نرخ حضور زنان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موجب این امر شده است.