نوامبر 10, 2018
سرمایه گذاری مشترک بانک دولتی و صندوق توسعه لهستان

سرمایه گذاری مشترک بانک دولتی و صندوق توسعه لهستان

سرمایه گذاری مشترک بانک دولتی و صندوق توسعه لهستان در سیستم رایانش ابری ملی لهستان با هدف ذخیره ایمن و پردازش از راه دور داده ها برنامه ریزی شده است.