می 25, 2019
اتریش برای جبران کمبود نیروی کار به پناهندگان روی می آورد

اتریش برای جبران کمبود نیروی کار به پناهندگان روی می آورد

اتریش برای جبران کمبود نیروی کار به پناهندگان روی می آورد با اینکه رشد اقتصادی در این کشور باثبات است، اما معضل کمبود نیروی کار نیز به شدت حس می شود.