ویزای اسپانسر شغلی استرالیا 2019

ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬با‭ ‬اسپانسر شغلی استرالیا،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۸۶

این‭ ‬ویزا‭ ‬یک‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نیروی‭ ‬متخصصی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬کارفرمای‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرالیا‭ ‬اسپانسر‭ ‬شده‭ ‬،‭ ‬صادر‭ ‬میشود‭.

برای‭ ‬درخواست‭ ‬این‭ ‬ویزا،‭ ‬متقاضی‭ ‬میتواند‭ ‬داخل‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.

در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬متقاضی‭ ‬در‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬ارائه‭ ‬درخواست‭ ‬ویزا‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬استرالیا‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭ ‬،‭ ‬متقاضی‭ ‬میبایست‭ ‬دارای‭ ‬ویزایی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬اجازه‭ ‬اقدام‭ ‬برای‭ ‬ویزاهای‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬بدهد‭.

این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬دارای‭ ‬تخصص‭ ‬اجازه‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬تحت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روشهای‭ ‬زیر‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بپردازند‭:‬

 • تغییر‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭ ‬به‭ ‬دائم
 • ورود‭ ‬مستقیم
 • توافق‭ ‬کاری‭ ‬مخصوص‭ ‬کارفرمایان‭ ‬خاص‭ ‬

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭:‬

 • به‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسری – یک‭ ‬کارفرمای‭ ‬استرالیایی‭ ‬مورد‭ ‬تأیید‭ ‬درآمده‭ ‬باشید.
 • تخصص،‭ ‬تحصیلات‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشید.
 • سن‭ ‬شما‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۵۰‭ ‬سال‭ ‬باشد.

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬انواع‭ ‬ذیل‭ ‬می‌باشد‭:‬

از‭ ‬طریق‭ ‬تبدیل‭ ‬اقامت‭ ‬موقت:‭

جهت‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬ویزای‭ ‬زیرگروه‭ ‬۴۵۷‭ ‬داشته‭ ‬وکارفرمای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬شغلی‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بمدت‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬اسپانسر‭ ‬ایشان‭ ‬میباشد‭. ‬

از‭ ‬طریق‭ ‬ورود‭ ‬مستقیم‭:

جهت‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬کارفرما‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬شده‭ ‬واین‭ ‬افراد‭ ‬هرگز‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬کار‭ ‬نکرده‭ ‬اند‭ ‬یا‭ ‬کار‭ ‬آنها‭ ‬بصورت‭ ‬مختصر‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ همچنین‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬مقیم‭ ‬موقت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬صلاحیت‭ ‬اقدام‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تبدیل‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬یا‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬۱‭ ‬ژوئیه‭ ‬۲۰۱۲‭ ‬ثبت‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬میتوانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬ در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬داشتن‭ ‬نمره‭ ‬زبان‭ ‬ایلتس‭ ‬۶‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬بند،‭ ‬۳‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬مثبت‭ ‬مدرک‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬مربوطه،‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬روش‭ ‬ورود‭ ‬مستقیم‭ ‬هست‭.

از‭ ‬طریق‭ ‬توافق‭ ‬کاری‭ ‬مخصوص‭ ‬کارفرمایان‭ ‬خاص‭:‬

جهت‭ ‬افرادی‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارفرماهایی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬قردادهای‭ ‬خاصی‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬استرالیا‭ ‬دارند‭.‬

ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬کارفرما‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬کم‌جمعیت‮»‬،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۸۷

 • این‭ ‬ویزا‭ ‬یک‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نیروی‭ ‬متخصصی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬کارفرمای‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬کم‌جمعیت‮»‬‭ ‬استرالیا‭ ‬اسپانسر‭ ‬شده،‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭.‬
 • برای‭ ‬درخواست‭ ‬این‭ ‬ویزا،‭ ‬متقاضی‭ ‬می‌تواند‭ ‬داخل‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬
 • در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬متقاضی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬ارائه‭ ‬درخواست‭ ‬ویزا‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬استرالیا‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬متقاضی‭ ‬می‌بایست‭ ‬دارای‭ ‬ویزایی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬اجازه‭ ‬اقدام‭ ‬برای‭ ‬ویزاهای‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬بدهد‭.‬

 ‬ این‭ ‬ویزا‭ ‬دو‭ ‬مرحله‭ ‬دارد‭:‬

اول‭ ‬باید‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬کارفرمای‭ ‬تایید‭ ‬شده‭ ‬انتخاب‭ ‬شوید.

بعد‭ ‬درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬مرتبط‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬دهد.

متقاضیان‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬باید‭:‬

 • برای‭ ‬کاری‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬کم‌جمعیت‮»‬‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬کارفرمای‭ ‬‮«‬تایید‌شده‮»‬‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬باشند.
 • کمتر‭ ‬از‭ ‬۵۰‭ ‬سال‭ ‬سن‭ ‬داشته‭ ‬باشند – مگر‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬استثنایی.
 • شرایط‭ ‬مهارت،‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬باشند‭ – ‬مگر‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬استثنایی.
 • درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬مسیرهای‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬دهند

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬انواع‭ ‬زیر‭ ‬می‌باشد‭:‬

از‭ ‬طریق‭ ‬تبدیل‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭:‬

جهت‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬ویزای‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۴۵۷‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬کارفرمای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬شغلی‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بمدت‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬کار‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬اسپانسر‭ ‬ایشان‭ ‬می‌باشد‭.‬‭

از‭ ‬طریق‭ ‬ورود‭ ‬مستقیم‭: ‬

جهت‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬کارفرما‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬هرگز‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬کار‭ ‬نکرده‌اند‭ ‬یا‭ ‬کار‭ ‬آنها‭ ‬بصورت‭ ‬مختصر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬مقیم‭ ‬موقت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬صلاحیت‭ ‬اقدام‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تبدیل‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬یا‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬۱‭ ‬ژوئیه‭ ‬۲۰۱۲‭ ‬ثبت‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬الزاماً‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬ارزیابی‭ ‬مدرک‭ ‬یا‭ ‬داشتن‭ ‬۳‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬کار‭ ‬مرتبط‭ ‬نیست‭.‬

از‭ ‬طریق‭ ‬توافق‭ ‬کاری‭ ‬مخصوص‭ ‬کارفرمایان‭ ‬خاص‭: ‬

جهت‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارفرماهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قردادهای‭ ‬خاصی‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬استرالیا‭ ‬دارند‭.‬

این‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬سه‭ ‬مرحله‭ ‬دارد‭:
 1. تایید‭ ‬اینکه‭ ‬شغل‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬یک‭ ‬شغل‭ ‬واقعی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬اداره‭ ‬خاص‭ ‬محلی‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود.
 2. بررسی‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬کارفرما‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرالیا.‬
 3. ارایه‭ ‬درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬شخص‭ ‬متقاضی‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬ایشان‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرالیا

اضافه‭ ‬کردن‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬ویزا. این‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬خود‭ ‬اضافه‭ ‬نمایید‭:‬

 • همسر‭ – ‬ازدواج‭ ‬رسمی‭ ‬یا‭ ‬سفید‭
 • فرزندان‭ ‬تحت‭ ‬تـکفل‭ ‬شما‭ ‬یا‭ ‬همسرتان
 • سایر‭ ‬افراد‭ ‬خانواده‭ ‬تحت‭ ‬تـکفل

‭* ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬نیز‭ ‬می‌بایست‭ ‬تست‭ ‬پزشکی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬سؤپیشینه‭ ‬ارائه‭ ‬دهند‭.‬

ویزای‭ ‬کار‭ ‬موقت‭ – ‬اقامت‭ ‬بلند‌مدت‭ – ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۴۵۷

این‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬موقت‭ ‬برای‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬کارفرمای‭ ‬تایید‭ ‬شده‭ ‬اسپانسر‭ ‬شده‌اند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شغلی‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬اسپانسر‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬حداکثر‭ ‬۴‭ ‬سال‭ ‬کار‭ ‬کنند‭. ‬کارفرما‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬پیدا‌نکردن‭ ‬یک‭ ‬تبعه‭ ‬استرالیا‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم،‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬متخصص‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اسپانسر‭ ‬کند‭.‬

لازم‭ ‬به‭ ‬توضیح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کارفرما‭ ‬می‌تواند‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬غیر‌استرالیایی‭ ‬مثلا‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬ایرانی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬می‌خواهد‭ ‬نماینده‭ ‬خود‭ ‬یا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کنان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬بفرستد‭.‬

برای‭ ‬ارائه‭ ‬درخواست‭ ‬این‭ ‬ویزا،‭ ‬متقاضی‭ ‬می‌تواند‭ ‬داخل‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز

افرادی‭ ‬دارای‭ ‬شرایط‭ ‬درخواست‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬هستند‭ ‬که‭:‬

 • برای‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشاغل‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬اسپانسر‭ ‬شده‭ ‬باشند.
 • دارای‭ ‬تخصص‭ ‬تایید‌شده‭ ‬برای‭ ‬شغل‭ ‬مذکور‭ ‬باشد.
 • دارای‭ ‬شرایط‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬گرفتن‭ ‬گواهی‭ ‬برای‭ ‬شغل‭ ‬مذکور‭ ‬باشد.
 • به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬حرفه‭ ‬مذکور‭ ‬مسلط‭ ‬باشند

این‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬سه‭ ‬مرحله‭ ‬دارد‭:

 1. تایید‭ ‬کارفرما‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرلیا. ‬
 2. بررسی‭ ‬شغل‭ ‬پیشنهادی‭ ‬و‭ ‬تأیید‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرالیا.‬
 3. ارایه‭ ‬درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬شخص‭ ‬متقاضی‭ ‬و‭ ‬تأیید‭ ‬ایشان‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرالیا‭ ‬

اضافه‭ ‬کردن‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬ویزا

این‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬خود‭ ‬اضافه‭ ‬نمایید‭:‬

 • همسر‭ – ‬ازدواج‭ ‬رسمی‭ ‬یا‭ ‬سفید
 • فرزندان‭ ‬تحت‭ ‬تـکفل‭ ‬شما‭ ‬یا‭ ‬همسرتان
 • سایر‭ ‬افراد‭ ‬خانواده‭ ‬تحت‭ ‬تـکفل

‭*‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬نیز‭ ‬می‌بایست‭ ‬تست‭ ‬پزشکی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬سؤپیشینه‭ ‬ارائه‭ ‬دهند‭.‬

‭*‬لطفاً‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬آوردن‭ ‬اعضا‭ ‬خانواده‭ ‬یا‭ ‬اضافه‌کردن‭ ‬آنها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬شما،‭ ‬اسپانسر‭ ‬می‌بایست‭ ‬بصورت‭ ‬کتبی‭ ‬اعلام‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬اسپانسر‌کردن‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬می‌باشد‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬می‌توان‭ ‬نام‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فرم‭ ‬مخصوص‭ ‬اسپانسر‭ ‬اضافه‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طی‭ ‬نامه‌ای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬برسانند‭.‬

 راهکار‭ ‬برای‭ ‬گرفتن‭ ‬اقامت‭ ‬دائم

کسانی‭ ‬که‭ ‬ویزای‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۴۵۷‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬برای‭ ‬اسپانسر‭ ‬خود‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬کارفرمای‌شان‭ ‬کماکان‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬اسپانسر‌کردن‭ ‬آنان‭ ‬باشد،‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ویزاهای‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۸۶‭ ‬و‭ ‬۱۸۷‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬اخذ‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬کنند‭.‬

*‬برای‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬چگونگی‭ ‬این‭ ‬روش،‭ ‬می‌توانید‭ ‬اطلاعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ویزای‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۸۶‭ ‬یا‭ ‬۱۸۷‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬کنید‭.‬

‭*‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬دیگر‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬نمرات‭ ‬بالای‭ ‬زبان،‭ ‬ارزیابی‭ ‬مدرک‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سابقه‭ ‬کار‭ ‬۳‭ ‬ساله‭ ‬نخواهید‭ ‬داشت‭.‬

ویزای‭ ‬کار‭ ‬موقت‭ – ‬اقامت‭ ‬کوتاه‌مدت‭ – ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۴۰۰

این‭ ‬ویزا‭ ‬برای‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭:‬

 • ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬تا‭ ‬۳‭ ‬ماه‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬بسیار‭ ‬تخصصی‭ ‬شوند‭.‬
 • به‭ ‬دعوت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سازمان‌های‭ ‬استرالیایی‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬شرکت‭ ‬کنند.
 • در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬یا‭ ‬مشاغل‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬کشور‭ ‬استرالیا‭ ‬شرکت‭ ‬کنند.

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز

شما‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬می‌توانید‭ ‬جهت‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬زیر‭ ‬باشید‭:‬

 • دارای‭ ‬تخصص،‭ ‬دانش‭ ‬یا‭ ‬تجربه‭ ‬کاری‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تجارت‭ ‬استرالیا‭ ‬کمک‭ ‬کند.
 • جهت‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬رویدادی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬سازمانی‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌شود‭ ‬دعوت‭ ‬شوید.
 • به‭ ‬حضور‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬استثنایی‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬اهمیت‭ ‬ملی‭ ‬نیاز‭ ‬باشد.

شما‭ ‬باید‭ ‬بتوانید‭ ‬نشان‭ ‬دهید‭ ‬که‭:

 • کاری‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارید،‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬است.
 • به‭ ‬حضور‭ ‬فیزیکی‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬نیاز‭ ‬باشد.
 • شما‭ ‬پشتوانه‭ ‬مالی‭ ‬کافی‭ ‬داشته‭ ‬باشید.
 • مشغول‭ ‬به‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬دوره‌ای‭ ‬جهت‭ ‬کسب‭ ‬مدرک‭ ‬رسمی‭ ‬نمی‌شوید.

 ویزای‭ ‬کار‭ ‬موقت‭ – ‬اقامت‭ ‬بلند‌مدت‭ – ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۴۰۱

بواسطه‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬بصورت‭ ‬موقت‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬تا‭:‬

 • تحت‭ ‬یک‭ ‬توافق‭ ‬تبادل‭ ‬نیروی‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬تخصصی‭ ‬خود‭ ‬کار‭ ‬کنید.
 • در‭ ‬رقابت‌های‭ ‬ورزشی‭ ‬سطح‭ ‬بالا‭ ‬شرکت‭ ‬کنید.
 • مشغول‭ ‬کار‭ ‬تمام‌وقت‭ ‬مذهبی‭ ‬شوید.
 • مشغول‭ ‬کار‭ ‬خانگی‭ ‬تمام‭ ‬وقت‭ ‬برای‭ ‬مدیران‭ ‬اجرایی‭ ‬ارشد‭ ‬خارجی‭ ‬شوید

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز

شما‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬می‌توانید‭ ‬جهت‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنید‭ ‬که‭:‬

 • توسط‭ ‬اسپانسر‭ ‬تأیید‌شده‌ای‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسری‭ – ‬قرار‭ ‬بگیرید.
 • جهت‭ ‬انجام‭ ‬کار‭ ‬معینی‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسری‭ – ‬قرار‭ ‬بگیرید.
 • دارای‭ ‬تخصص،‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬کاری‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬کار‭ ‬اسپانسرشده‭ ‬باشید.
 • بتوانید‭ ‬نشان‭ ‬دهید‭ ‬پشتوانه‭ ‬مالی‭ ‬کافی‭ ‬دارید.

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬انواع‭ ‬زیر‭ ‬می‌باشد‭:‬

از‭ ‬طریق‭ ‬تبادل‭ ‬نفرات‭: ‬

بمنظور‭ ‬ایجاد‭ ‬موقعیت‭ ‬جهت‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‌های‭ ‬دیگر،‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬روابط‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬توسعه‭ ‬سطح‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬نفرات‭ ‬متخصص

ورزشی‭:‬

جهت‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬کیفی‭ ‬ورزش‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬رقابت‌های‭ ‬سطح‭ ‬یک‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬مقیم‭ ‬استرالیا‭ – ‬این‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬مشمول‭ ‬شرکت‌کننده‌ها‭ ‬یا‭ ‬تیم‭ ‬کمکی،‭ ‬مربیان،‭ ‬و‭ ‬داوران‭ ‬می‌شود‭.‬

مذهبی‭: ‬

جهت‭ ‬انجام‭ ‬خدمات‭ ‬مذهبی‭ ‬یک‭ ‬موسسه‭ ‬مذهبی‭ ‬در‭ ‬استرالیا

کارگر‭ ‬خانگی‭: ‬

جهت‭ ‬انجام‭ ‬امور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬مدیران‭ ‬اجرایی‭ ‬خارجی

بواسطه‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭:‬

 • در‭ ‬استرالیا‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬که‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ – ‬اعتبار‭ ‬ویزا‭ ‬حداقل‭ ‬۲‭ ‬سال‭ ‬است.
 • اعضاء‭ ‬خانواده‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬ببرید.
 • تا‭ ‬تاریخ‭ ‬اعتبار‭ ‬ویزای‭ ‬خود‭ ‬بدون‭ ‬محدودیت‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬شوید.

ویزای‭ ‬کار‭ ‬موقت‭ – ‬مشاغل‭ ‬سرگرم‌کننده‭ – ‬ساب‌کلاس‭ ‬۴۲۰‭ ‬

بواسطه‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬هنر‌پیشه،‭ ‬خواننده،‭ ‬نمایش‌دهنده‭ ‬یا‭ ‬پرسنل‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬موقت‭ ‬کار‭ ‬کنید‭.‬

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیا‭:‬

شما‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬جهت‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنید‭ ‬که‭:‬

 • به‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسری‭ – ‬یک‭ ‬کارفرما‭ ‬جهت‭ ‬شغل‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬آمده‭ ‬باشید.
 • در‭ ‬زمینه‭ ‬مشاغل‭ ‬سرگرم‌کننده‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بپردازید.
 • دارای‭ ‬تخصص،‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬کاری‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬کار‭ ‬اسپانسرشده‭ ‬باشید.
 • دارای‭ ‬پشتوانه‭ ‬مالی‭ ‬کافی‭ ‬باشد.

*‬این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬زمان‭ ‬درخواست‭ ‬جهت‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬می‌توانید‭ ‬داخل‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشید‭.‬

بواسطه‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭:‬

در‭ ‬فیلم‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬یا‭ ‬برنامه‌های‭ ‬زنده‭ – ‬کنسرت‭ – ‬نقشی‭ ‬را‭ ‬ایفا‭ ‬کنید،‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬نقش‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬صحنه‭ ‬باشد‭ ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬کارگردانی،‭ ‬تولید‭ ‬یا‭ ‬دیگر‭ ‬نقش‌ها‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬مستند‭ ‬یا‭ ‬آگهی‭ ‬بازرگانی‭‬ شوید.

 • در‭ ‬استرالیا‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬که‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشید. ‬
 • اعضاء‭ ‬خانواده‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬ببرید.
 • تا‭ ‬تاریخ‭ ‬اعتبار‭ ‬ویزای‭ ‬خود‭ ‬بدون‭ ‬محدودیت‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬شوید.