خدمات کارمندیابی

  • بهره مندی از سرویس کارمندیابی توسط شرکت بین المللی کارپیرا – کاهش چشمگیر هزینه، زمان و انرژی جهت تماس، مصاحبه و گزینش کارجویان- ما تمامی این کارها را به نمایندگی از شما انجام می دهیم و نتیجه کار را که تیمی حرفه ای و متناسب با نیازهای شماست به شما ارائه می کنیم.
  • تامین نیروی کاری جهت پروژه های عظیم
  • ایجاد بستري مناسب براي کارفرمایان جهت مطرح نمودن فرصت­هاي شغلی
  • بررسی­ جامع رزومه ها متناسب با هر فرصت شغلی
  • بررسی سوابق کاری و اجتماعی کارجویان در صورت تقاضا
  • معرفی کارجویان واجد شرایط هر فرصت شغلی به کارفرما
  • زمان­بندی و سازمان­دهی کلیه مصاحبه­ها
  • تسهیل مذاکرات میان کارجویان و کارفرمایان
  • جهت مطالعه کلیه مطالب مربوط به خدمات کارپیرا به کارفرمایان، به سایت انگلیسی کارپیرا- بخش Employers مراجعه کنید.