سپتامبر 12, 2017

دولت ایتالیا دیپلمات خود در عراق را به جرم فروش ویزا اخراج کرد

دولت ایتالیا دیپلمات خود در عراق را به جرم فروش ویزا اخراج کرد.مقامات ایتالیایی حداقل ۱۵۲ پرونده را کشف کرده که چنین هزینه های گزافی از آنان اخذ شده است.